Privatumo politika

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1.        Duomenų valdytojas (toliau – Bendrovė) – UAB „VS FITNESS“, kurios registruota buveinė Tilžės g. 60, LT-91108, Klaipėda, Lietuva, įmonės kodas 302484535.
 2.        Klientas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė.
 3.        Elektroninė parduotuvė – bendrovės elektroninė parduotuvė adresu www.vs-sport.lt.
 4.        Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu.
 5.        Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
 6.        Slapukas - atitinkamas failas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Elektroninės parduotuvės tinklapio į Elektroninės parduotuvės lankytojo kompiuterio kietąjį diską tam, kad Elektroninės parduotuvės administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat palaikyti tinkamą Elektroninės parduotuvės funkcionalumą.
 7.        Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 8.        Paskyra - pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenys, kuriuos sudaro vienas elektroninio pašto adresas ir Slaptažodis.
 9.        Slaptažodis - tai Kliento sukurta unikali simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie Elektroninės parduotuvės.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

10. Ši privatumo politika reglamentuoja Bendrovės Elektroninės parduotuvės pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

11. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
12. Elektroninėje parduotuvėje pirkdamas ar registruodamas savo asmens duomenis, Klientas sutinka, kad Bendrovė juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
13. Laikoma, kad Klientas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje, perskaitė galiojančią Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo.
14. Pirminės registracijos prie Elektroninės parduotuvės metu per Paskyrą, Klientas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų Slaptažodį bei pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei.
15. Pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje Klientas visuomet privalo pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei ir atsako už jų teisingumą.
16. Klientas turi teisę bet kada keisti bei papildyti Asmens duomenis Paskyroje arba panaikinti Paskyrą.
17. Klientas privalo neatskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.

 

Asmens duomenų rinkimas, naudojimas, tvarkymas, saugojimas ir koregavimas

18. Bendrovė vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:
19. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, teisėtai ir sąžiningai.
20. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
21. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
22. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
23. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
24. Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.
25. Bendrovė gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 •          Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 •          Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 •          Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 •          Elektroninės prekybos tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, elektroninis paštas, telefono numeris.
 •          Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, elektroninis paštas, mobilaus telefono numeris; gimimo data, lytis.
 •          Elektroninių užklausų administravimo tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

26. Registruodamasis Elektroninėje parduotuvėje pirmą kartą arba darydamas kiekvieną užsakymą Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), lytis, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus (e. naujienas su pasiūlymais ir straipsniais, SMS žinutes), Klientas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Bendrovę žemiau nustatyta tvarka, Bendrovė nesiųs Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją.
27. Bendrovėje Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi siekiant tinkamai suteikti Klientams Elektroninėje parduotuvėje teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Bendrovė taip pat patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Bendrovės veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Klientas suteiks ir nepanaikins.
28. Klientas bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Bendrovei tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Bendrovei elektroniniu paštu info@vs-sport.lt aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų.
29. Klientas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:

 •          gauti iš Bendrovės informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 •          gauti iš Bendrovės informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus (teisė žinoti);
 •          reikalauti ištaisyti, sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų (teisė ištaisyti, teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
 •          reikalauti apriboti Kliento asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 •          susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė Bendrovei, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Bendrovė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

30. Realizuodamas savo teises, numatytas 29 punkte, Klientas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Realizuoti savo teises, numatytas 31 punkte, galima kreipiantis elektroniniu paštu info@vs-sport.lt. Bendrovė turi teisę koreguoti ar naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavus Kliento, kuris kreipėsi, tapatybę.
31. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Bendrovės įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi vs-sport.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
32. Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Kliento Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Bendrovės serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje.
33. Gavusi Kliento nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Bendrovė pateikia Klientui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi datos. Jeigu Klientas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu.

 

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

34. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 •          Kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;
 •          Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla;
 •          Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.
 •          Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Partneriams vykdant Kliento užsakymą, pateiktą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat Bendrovei teikiant paslaugas Klientui.

 

Registracijos pateikimo taisyklės

35. Registracijos formoje Klientas turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje pateikti netikslūs, melagingi ar klaidinantys duomenys, Bendrovė turi teisę anuliuoti Kliento registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti galimybes naudotis Elektronine parduotuve.
36. Jei Klientas nesutinka su Privatumo politika, Klientas neturės galimybės naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis. Klientas gali išreikšti savo nesutikimą su šią Privatumo politika 30 punkte nustatyta tvarka.

 

Slapukai

37. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti visavertes paslaugas Elektroninėje parduotuvėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija (slapukai, angl. "cookies"). Įrašyta informacija naudojama siekiant atpažinti Klientą, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, renkant svetainės lankomumo statistiką. Klientas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Kliento kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Naudodamasis Elektronine parduotuve ir/arba atlikdamas užsakymą Klientas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galima atšaukti pakeičiant interneto naršyklės nustatymus, ar kreipiantis į Bendrovę svetainėje skelbiamais kontaktais.

                                                                     

Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

38. Elektroninė parduotuvė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas. Tolimesnis naudojimasis Bendrovės Elektroninės parduotuvės paslaugomis reiškia Kliento sutikimą su šiomis taisyklėmis. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami Elektroninėje parduotuvėje. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@vs-sport.lt