GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Pagal toliau išvardintas sąlygas, mes suteikiame garantiją, kuri apima nemokamą prietaiso defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu dėl medžiagų kokybės ar klaidų prietaiso gamybos procese, pašalinimą. Šios garantinės sąlygos galioja visai UAB "VS SPORT" parduodamai įrangai, jei garantinio talono pastabose nenurodyta kitaip.

2.Bendros nuostatos.

2.1.Pieš pradedant naudoti prekę, būtina atidžiai perskaityti prekės naudojimo instrukciją ir susipažinti su techninėmis specifikacijomis;

2.2.Pretenzijos dėl įrangos trūkumų turi būti pareikštos garantinio laikotarpio metu;

2.3.Įrenginys turi būti eksploatuojamas (jeigu instrukcijoje nėra numatyta kitaip) patalpoje, kurioje oro temperatūra yra nuo +10 iki +35˚C, o santykinė oro drėgmė neviršija 80% esant 25˚C temperatūrai. Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją medžiagų bei dulkių.

2.4.Transportavimo metu esant minusinei temperatūrai, prieš prietaisą įjungiant, reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau kaip 6 valandas normaliose klimatinėse sąlygose.

2.5.Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje oro temperatūra aukštesnė, į patalpą, kurioje oro temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros lizdą ne trumpiau kaip 3 valandas.

2.6.Prietaisus galima jungti tik į valstybinius standartus atitinkantį (220V, 50Hz) elektros tinklą, kuris yra techniškai tvarkingas. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus bei stabilizatorius.

2.7.Saugojant ar eksploatuojant įrenginius draudžiama: prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių prietaisų; nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą; ant prietaiso dėti sunkius daiktus; valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.

2.8.Kitokie pirkėjo reikalavimai, nei šiose garantijos sąlygose nurodyta teisė į prietaiso trūkumų pašalinimą, mūsų suteikiamoje garantijoje nėra numatyti ir nebus tenkinami.

  1. Garantiniai įsipareigojimai.

3.1.Prekių garantinis laikotarpis prasideda pardavimo galutiniam vartotojui dieną. Pirkimo data nustatoma pagal pateiktą originalų pirkimą patvirtinantį dokumentą;

3.2.Garantinis remontas atliekamas tik pateikus įsigijimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą arba kasos aparato čekį) ir garantinio remonto taloną, bei tiksliai nurodžius defektą arba įrenginio veiklos nesklandumus;

3.3.Garantinis remontas atliekamas adresu: Tilžės g. 60, LT-91108 Klaipėda, Lietuva. Garantiniam remontui prekę arba detalę pristato ir atsiima, arba transporto išlaidas apmoka klientas;

3.4.Už techninio skyriaus darbuotojo atvykimą kliento nurodytu adresu taikomas papildomas mokestis: Klaipėdos mieste – 6 EUR, Klaipėdos apskritis – 0.70 EUR už kilometrą, likusi Lietuva – kaina sutartinė;

3.5.Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prekės transportavimo metu.

3.6.Atsiimant prekę, būtina patikrinti, ar grąžinamos prekės komplektacija atitinka tą, kuri buvo prekę pristatant. Dėl komplektacijos neatitikimo, vėliau pretenzijos nepriimamos;

3.7.Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems garantija netaikoma, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;

3.8.Prekė keičiama arba grąžinami pinigai, jei gedimų, kurie atsirado eksploatuojant prekę garantinio aptarnavimo laikotarpiu, neįmanoma pašalinti;

3.9.Jeigu keičiamą dalį reikia siųsti iš gamintojo, garantinis remontas gali užtrukti iki 2mėn.

3.10.Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas jos neatsiima, po 30 dienų nuo remonto užbaigimo "VS SPORT" pradeda taikyti saugojimo mokestį - €0,30 per dieną;

3.11.Garantinis laikotarpis nėra pratęsiamas ar atnaujinamas (t.y. skaičiuojamas iš naujo) dėl prietaiso garantinio remonto, viso prietaiso, ar atskirų komplektuojamųjų dalių pakeitimo.

3.12.Garantija netaikoma natūraliai besidėvinčioms dalims (pvz., multifunkcinio centro trosai, bėgimo takelio diržas, suolelių paminkštinimai ir pan).

  1. Garantija netenka galios jei:

4.1.Yra pasibaigęs garantinio aptarnavimo terminas;

4.2.Nepateikiami originalūs įsigijimo dokumentai: garantinis talonas ir pirkimo čekis (PVM sąskaita faktūra);

4.3.Pažeisti apsauginiai lipdukai;

4.4.Prietaiso ar atskirų jo dalių gedimai atsirado dėl technologinio bei kitokios rūšies natūralaus jų susidėvėjimo.

4.5.Prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį, arba nesilaikant eksploatavimo sąlygų, nurodytų įsigytos prekės instrukcijose;

4.6.Prekė buvo mechaniškai pažeista, ardyta ar į ją pateko pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai (ko pasekoje pasireiškė korozija, oksidacija ir pan.);

4.7.Gedimai yra sukelti stichinės nelaimės (pvz., potvynis, žaibas, žemės drebėjimas ir t.t.);

4.8.Gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių;

4.9.Eksploatacinės medžiagos neatitinka gamintojo keliamų reikalavimų (pvz., naudojami netinkami elementai);

4.10.Gedimas atsirado naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo arba pardavėjo;

4.11.Gedimas įvyko dėl programinės įrangos (pvz., kompiuterinio viruso) savavališko modifikavimo;

4.12.Gedimas įvyko dėl netinkamo įrenginio surinkimo, jei įrenginio surinkimą atliko ne UAB “VS SPORT” įgaliotas asmuo.

  1. Ginčai.

5.1.Visi ginčai, kilę dėl garantinio aptarnavimo, sprendžiami abipusiu susitarimu, o nepavykus susitarti, sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.